Natuurlijke lozing van grondwaterverontreinigingen op oppervlaktewater

In Nederland zijn veel bodemverontreinigingen gelegen aan drainerend oppervlaktewater. Deze verontreinigingen komen, als gevolg van natuurlijke grondwaterstroming, in het oppervlaktewater terecht. Hoe ga je om met deze verontreinigingen in grondwater die op natuurlijke wijze afstromen naar het oppervlaktewater?

In Nederland liggen veel bodemverontreinigingen aan drainerend oppervlaktewater. Door natuurlijke grondwaterstroming komen deze verontreiningingen in het oppervlaktewater terecht.  Dit proces wordt ‘Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater’ (NLO) genoemd.

De vraag is  wanneer je maatregelen neemt om deze afstroming te voorkomen en wanneer  hoef je niets te doen. De ‘Handreiking Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op Oppervlaktewater’ beantwoordt deze vragen.

De systematiek van ruim 20 jaar geleden is nu aangepast en verbeterd. Nieuw is dat de kosteneffectiviteit van maatregelen bepaald kan worden en er wordt rekening gehouden met de natuurlijke afbraak van verontreinigingen. Je kunt dan afwegen of het realistisch is om verontreinigingen die de natuurlijke lozing op oppervlaktewater veroorzaken, actief te saneren.