Lozen van bedrijfsafvalwater op een particuliere biologische zuivering (awzi)

Een particuliere biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie die  bedrijfsafvalwater zuivert noemen we een awzi. In deze awzi wordt uitsluitend biologisch behandelbaar afvalwater van één of meerdere bedrijven verwerkt.

De werking van een awzi is te vergelijken met de werking van een communale rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Beide installaties zuiveren met bacteriën biologisch afbreekbaar afvalwater.

Hieronder volgt een verdere uitleg over de regels die gelden voor het lozen op een awzi.

Inhoud

Toepassingsgebied

Er zijn verschillende soorten awzi's. Een awzi kan onderdeel zijn van een bedrijf. In dat geval zuivert de awzi uitsluitend het afvalwater van het bedrijf zelf.

Daarnaast zijn er zelfstandige awzi's voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater van verschillende bedrijven. Sommige zelfstandige awzi's ontvangen ook afvalwater per as. Dit afvalwater behandelen ze dan in de awzi.

Naast bedrijfsmatig afvalwater lozen de bedrijven veelal ook huishoudelijk afvalwater op de awzi.

Zuiveringen voor het individueel behandelen van huishoudelijk afvalwater (IBA) vallen niet onder het begrip awzi. Als de overheid, of een andere partijen namens de overheid, communale zuiveringsinstallaties (rwzi) inzet vallen die ook niet onder dit begrip.

Directe of indirecte lozing

Wie bevoegd gezag is bij een lozing hangt af van de lozingsroute.

Voor directe lozingen met een pijp, een pompgemaal of transportleiding op de awzi is een Wabo-vergunning nodig.

Indirecte lozingen (via een rioolstelsel) zijn geregeld via de Wet milieubeheer en de omgevingsvergunning. Een rioolstelsel kan daarbij zowel een vuilwaterriool zijn als bijvoorbeeld een hemelwaterstelsel of ontwateringsstelsel. Het rioolstelsel kan zowel particulier als openbaar zijn.

Lozen bedrijven via een rioolstelsel op een awzi

De lozingen van de verschillende bedrijven via een rioolstelsel op de awzi zijn indirecte lozingen. Er worden meerdere lozingen, gezamenlijk via een stelsel afgevoerd naar de awzi.

Afhankelijk van de activiteiten van deze bedrijven gelden er voor de lozing algemene regels of is er een vergunning nodig. Het Wabo-bevoegd gezag verbindt op basis van artikel 5.5 van het besluit omgevingsrecht voorschriften aan een te verlenen vergunning.

Bij het opstellen van voorschriften houdt het bevoegd gezag ook rekening met de effecten op de awzi. Het bevoegd gezag voor de lozing van de awzi kan zo nodig advies uitbrengen over de op te nemen voorschriften.

Bij een lozing in het vuilwaterriool van zuurstofbindende stoffen moet de lozer soms inzicht geven in de spreiding over het jaar. Dit moet bij een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonerequivalenten of meer.

Aanvoer per as

Op een awzi wordt naast het afvalwater dat men via de riolering loost soms ook afvalwater per as aangevoerd. Het gaat dan om het verwerken van een afvalstof. In de Wet milieubeheer staat een duidelijke afbakening tussen lozen en een ander manier van afvoeren van afvalwater.

In het BBT document verwerking waterfractie gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen (pdf, 233 kB) is meer informatie te vinden. Het is van belang dat het bevoegd gezag kan toetsen of het verwerken van de waterstromen doelmatig is. Ook moet het bevoegd gezag de verwerking toetsen aan Beste Beschikbare technieken (BBT). Het bevoegd gezag mag daarbij de grondslag van de aanvraag niet verlaten.

Acceptatie en verwerking afvalstoffen

Het beleid voor het verwerken van afvalstoffen ligt vast in het landelijk afvalplan (LAP3). Deel D3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle beschrijft (AO/IC). Vergunningplichtige bedrijven die afvalstoffen ontvangen moeten meestal een AO/IC hebben. Op basis van artikel 10.5 van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag dit vastleggen in de omgevingsvergunning.

Waterverwerkingsbeleid

Waterverwerkingsbeleid is het instrument voor het accepteren en verwerken van afvalwaterstromen die per as aangevoerd is. Dit is een zorgsysteem voor het beheersen van de risico's voor de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering awzi) en het ontvangend oppervlaktewater. Dit zorgsysteem gebruikt men bij het verwerken van afvalwater van de verschillende toeleveranciers op een awzi.

Het Waterverwerkingsbeleid heeft de volgende doelen:

  • waarborgen dat verwerking van afvalwaterstromen op de awzi doelmatig is (BBT)
  • zorgen dat de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater niet in het geding is
  • het voldoen aan de regels uit de afvalstoffenwetgeving