Vooroverleg

Het vooroverleg is een informele stap bij een aanvraag voor een vergunning of verzoek tot maatwerk. Als met het vooroverleg alle informatie die nodig is beschikbaar komt, kan dat de behandeltermijn van de aanvraag verkorten.

De wetgever heeft deze stap bewust niet geformaliseerd, om te voorkomen dat er nog een informele stap nodig is. Dit blijkt uit de memorie van toelichting bij artikel 3.20 Awb.

Tijdens het vooroverleg kun als initiatiefnemer vele onderwerpen bespreken. Deze moeten wel over de zaken gaan die de vergunningverlener moet weten voor het besluit dat hij moet nemen. Het doel kan zijn verduidelijking van de activiteit. Maar het kan ook gaan over (nog) aan te leveren gegevens.

Het volgende overzicht kan gebruikt worden als leidraad bij een vooroverleg.

De lijst bestaat uit volgende onderdelen:

  1. de Wettelijke indieningsvereisten. Dit overzicht geeft weer welke informatie de aanvrager minimaal moet aanleveren volgens de wet. De vergunningverlener toetst of de aanvraag volledig is (volledigheidstoets).
  2. algemene onderwerpen
  3. specifieke onderwerpen bij een lozing
onderwerpen voor het vooroverleg

Onderwerpen die bespreekbaar zijn in een vooroverleg

Code

Besproken onderwerp

Wettelijke Indieningsvereisten

 1

Welke informatie is wettelijk minimaal voor de aanvraag vereist? Hiervoor wordt de volledigheidstoets uitgevoerd.

Algemene onderwerpen

 2

Welke wet en regelgeving is van toepassing? Het is afhankelijk van de lozingsactiviteiten waar deze geregeld zijn.

 3

Wie is het bevoegd gezag?

 4

Of een lozing vergunningplichtig is hangt af van de wet- en regelgeving die van toepassing is. Afhankelijk hiervan kan:

  1. een vergunning vereist zijn;
  2. een melding gedaan moet worden
  3. maatwerk vereist is; of
  4. vergunning in combinatie met één of meerdere meldingen nodig is.
 5

Welke procedure wordt gevolgd?

Omgevingsvergunning

Welke procedure van toepassing is staat ondermeer in de Wabo.

Watervergunning

Voor de watervergunning gelden andere uitgangspunten bij het bepalen van de procedure. Deze staan in de Waterwet.

Uitgebreide informatie over de procedures bij het verlenen van de Omgevingsvergunning (Wabo) of een Watervergunning (Waterwet) is beschikbaar.

 6

Is er ook een besluit nodig van een ander bevoegd gezag?

1. Is daarbij coördinatie nodig?

2. Is daarbij sprake van samenloop?

 7

Wie zijn de wettelijke adviseurs?

Wanneer ook belangen van andere overheidsorganisaties spelen bij het vergunnen van een activiteit, dan moet de vergunningverlener deze vroeg bij het proces betrekken. In sommige situaties hebben deze partijen een wettelijk geregeld adviesrecht.

 8

Mag alle informatie naar buiten of is er vertrouwelijke informatie bij?

 9

Zijn Beste beschikbare technieken (BBT) vastgesteld voor de processen?

 10

Moet een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld of is een startnotitie mer-beoordeling voldoende?

Specifieke onderwerpen bij een lozing

 11

Welke lozingsnormen gelden er (zoals in de algemene regels)?

 12

Wat zijn de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater waarin wordt geloosd (zoals de KRW, het BKMW, en lokale beheerplannen)?

 13

Zijn er extra eisen voor het beschermen van drinkwater?