Vergoeding oude schade

Vraag

In artikel 2.34 van de Invoeringswet Waterwet staat dat de artikelen 7.14 tot en met 7.17 Waterwet (over schadevergoeding) niet van toepassing zijn "indien de schade is veroorzaakt door de uitoefening van een taak of bevoegdheid die plaatsvond voor het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen". Dit betekent dat het oude recht (art 2.34 lid 2 en buitenwettelijke regelingen) nog tot 20 jaar na inwerkingtreding van toepassing is. Immers tot 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis kan nog een verzoek om schadevergoeding worden ingediend.

Antwoord

Het overgangsrecht van art. 2.34 Invoeringswet Waterwet kan inderdaad lang doorwerken. Er is wel een beperking ten opzichte van de in de vraagstelling aangehaalde termijn van 20 jaar: schade moet volgens artikel 3:310 Burgelijk Wetboek worden geclaimd binnen 5 jaar nadat de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de oorzaak daarvan.

Zie in het digitaal Handboek Water de pagina: Schadevergoeding aan derden