Besluit projectprocedure appellabel

Vraag

Is het besluit van Gedeputeerde Staten om de projectprocedure van toepassing te verklaren, een appellabel besluit?

Antwoord

Het besluit om een procedure van toepassing te verklaren is in de regel niet als zelfstandig besluit aan te merken als bedoeld in artikel 1.3 Algemene wet bestuursrecht. Er is namelijk slechts sprake van een beslissing inzake de voorbereiding van een besluit. Deze beslissingen zijn op grond van artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht uitgezonderd van bezwaar en beroep. Overigens dient de provincie in een verordening te bepalen of de projectprocedure op grond van artikel 5.5 e.v. van toepassing is op andere projecten dan aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering. Tegen de vaststelling van een verordening staat ook geen bezwaar of beroep open omdat het hier gaat om algemeen verbindende voorschriften die ingevolge artikel 8.2 van de Awbzijn uitgezonderd van beroep

Zie de pagina aanleg en wijzigingen van waterstaatswerken in het Handboek Water.