Digitaliseringsplicht voor plannen Waterwet

Vraag

Kent de Waterwet een digitaliseringsplicht voor plannen?

Antwoord

De Waterwet kent geen digitaliseringsplicht voor de wettelijk voorgeschreven plannen (nationaal waterplan, regionale waterplannen en beheerplannen van waterschappen en Rijkswaterstaat). De plicht om bepaalde plannen digitaal beschikbaar te stellen staat in de Wet ruimtelijke ordening, niet in de Waterwet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2010 verplicht om nieuwe bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. Toch is het overgrote deel van de plannen wel digitaal beschikbaar via de websites van de waterbeheerders en de provincies. Waar het de kaarten betreft die horen bij de Waterregeling zijn deze via de Helpdesk Water website te raadplegen en te downloaden.