Landelijke doelstellingen sanering waterbodem

Vraag

Gelden de landelijke doelstellingen voor saneringen voor de bodem ook voor de waterbodem? De landelijke doelstelling zijn: in 2015 worden alle spoedlocaties beheerst en in 2030 moeten alle locaties geschikt zijn voor de beoogde functie.

Antwoord

Nee, voor de waterbodem zijn de doelstellingen van de Waterwet (waaronder de milieudoelen van de Kaderrichtlijn water) en de daaraan verbonden termijnen bepalend. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn water moeten in principe in 2015 zijn bereikt. Daarbij is fasering mogelijk voor twee planperiodes van 6 jaar (tot 2017), overeenkomstig de bepalingen van de Kaderrichtlijn water.

Zie de pagina Verontreiniging bodem en oever in het Handboek Water