NAMWA 2007

Wat staat er in deze bestanden?

  • Emissies Nationaal: De emissies op nationaal niveau van verschillende stoffen door verschillende economische sectoren, inclusief de vrachten die via de grote rivieren Nederland inkomen en uitgaan, en de bijdrage van de verschillende stoffen aan milieuthema’s zoals vermesting en zware metalen. A en B slaat op verschillende berekeningswijzen die staan toegelicht in de rapportages.
  • Regionale rekeningen: De economische gegevens (productiewaarde, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning werknemers, en aantal werknemers) per sector. Deze informatie wordt in de tabbladen gepresenteerd voor de verschillende deelstroomgebieden en Nederland als geheel.
  • NAMWA-matrix: De input – output tabel voor Nederland als geheel. Hierin staat wie hoeveel produceert voor wie, door wie hoeveel water gerelateerde belastingen worden betaald, en hoeveel emissies naar het water en gebruik van water hiermee gepaard gaat.
  • NAMWA rapport 2007: In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde methode, aannames, regionale indelingen en resultaten. Tevens wordt aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de eerdere rapportages.