NAMWA 2003

Wat staat er in deze bestanden?

  • RegemEEMSF: De emissies van verschillende stoffen door verschillende economische sectoren, inclusief de vrachten die via de grote rivieren Nederland inkomen en uitgaan, en de bijdrage van de verschillende stoffen aan milieuthema’s zoals vermesting en zware metalen. Deze gegevens wordt getoond voor verschillende jaren in verschillende tabbladen. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de deelstroomgebieden Eems, Maas, Rijn Midden, Rijn Noord, Rijn Oost, Rijn West en de Schelde
  • RIZA-afvalwater: Emissies van verschillende sectoren naar rioolwaterzuiveringsbedrijven, en de bijdragen aan de verschillende milieuthema’s, voor verschillende jaren. De gegevens voor de verschillende deelstroomgebieden staan in verschillende tabbladen.
  • RIZA_NATemissie: De emissies op nationaal niveau van verschillende stoffen door verschillende economische sectoren, inclusief de vrachten die via de grote rivieren Nederland inkomen en uitgaan, en de bijdrage van de verschillende stoffen aan milieuthema’s zoals vermesting en zware metalen. Deze gegevens wordt getoond voor verschillende jaren in verschillende tabbladen. A en B slaat op verschillende berekeningswijzen die staan toegelicht in de rapportages.
  • RIZA_REGREK: De economische gegevens (productiewaarde, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning werknemers, en aantal werknemers) per sector voor verschillende jaren. Deze informatie wordt in de tabbladen gepresenteerd voor de verschillende deelstroomgebieden en Nederland als geheel.
  • RIZA_resultaatNATNAMWA: De input – output tabel voor Nederland als geheel. Hierin staat wie hoeveel produceert voor wie, door wie hoeveel water gerelateerde belastingen worden betaald, en hoeveel emissies naar het water en gebruik van water hiermee gepaard gaat. In verschillende tabbladen staan de gegevens voor verschillende jaren.
  • RIZA_waterbalans: Gebruik van water door verschillende sectoren in de verschillende deelstroomgebieden, inclusief de herkomst (grondwater, oppervlaktewater, leidingwater). In de verschillende tabbladen staan de gegevens voor de verschillende jaren.
  • Rapport: In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde methode, aannames, regionale indelingen en resultaten.