Belangrijkste consequenties

De aanpassingen hebben grotendeels als doel om het instrumentarium eenduidiger en beter hanteerbaar te maken. De ervaringen met het instrumentarium, verkregen in gesprek met gebruikers tijdens bijvoorbeeld KKP-dagen of via beantwoording van vragen via de helpdesk Water, zijn verwerkt in de verschillende schematiseringshandleidingen en software.

Voor gebruikers van het instrumentarium hebben de aanpassingen enkele belangrijke consequenties. Per onderwerp of onderdeel van het instrumentarium zijn de aanpassingen en consequenties beschreven. Onderstaande alinea’s beschrijven de belangrijkste consequenties:

  1. Handvatten schematiseringshandleidingen
  2. Riskeer, een nieuw software pakket
  3. Riskeer voor ontwerpen
  4. D-Stability, nieuwe software voor het beoordelen van macrostabiliteit per doorsnede

Handvatten schematiseringshandleidingen

In de release is een groot aantal vernieuwde schematiseringshandleidingen opgenomen. De aanpassingen van deze schematiseringshandleidingen hebben tot doel om bestaande methoden te verduidelijken, of toevoegingen te doen voor situaties die in de vorige versies nog niet goed beschreven waren. Daarmee is de verwachting dat de schematiseringshandleidingen hanteerbaarder zijn geworden en meer handvatten bieden bij het uitvoeren van een eenvoudige of gedetailleerde toets. Ook zijn in een aantal Schematiseringshandleidingen handvatten gegeven voor een Toets op Maat.

Riskeer, een nieuw software pakket

Deze release bevat de applicatie Riskeer versie 19.1.1. Dit softwareprogramma is een eerste versie die vanuit Ringtoets is doorontwikkeld binnen het BOI-instrumentarium. Riskeer 19.1.1 kan op dezelfde computer naast Ringtoets 18.1.1 (of eerdere versies) worden gebruikt. Hoewel Riskeer 19.1.1 met dezelfde instellingen identieke resultaten oplevert als Ringtoets 18.1.1 (de rekenkernen zijn niet aangepast), is deze loskoppeling van de vorige versie (Ringtoets 18.1.1) noodzakelijk. In toekomstige versies van Riskeer zal worden toegewerkt naar ondersteuning van de volgende versie van het beoordelingsinstrumentarium en het ontwerpproces. Daardoor zullen toekomstige versies niet per definitie gebruik ter ondersteuning van het WBI2017 blijven bieden. Om die reden blijft Ringtoets 18.1.1 de software die wordt aangeboden ter ondersteuning van het werken volgens WBI2017.

Riskeer voor ontwerpen

Met Riskeer 19.1.1 is het voor het eerst mogelijk om ook berekeningen uit te voeren waarbij een ander klimaatscenario of zichtjaar wordt gehanteerd. In de release worden ook databases en handleidingen ter beschikking gesteld waarmee dit nader kan worden ingevuld. Dit betekent dat er ook bij het maken van dijkontwerpen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van Riskeer. Aangezien deze release nog niet voorziet in een nieuwe handreiking voor het ontwerpen van waterkeringen met overstromingskansen, komt het voor dat passages die nu in het OI2014 zijn opgenomen niet aansluiten bij het gebruik van Riskeer.

D-Stability, nieuwe software voor het beoordelen van macrostabiliteit per doorsnede

Ook de nieuwe software D-Stability (in combinatie met de aanpassingen in de schematiseringshandleiding voor macrostabiliteit) zal de gebruiker van het instrumentarium meer handvatten bieden voor een gestroomlijnde beoordeling voor het toetsspoor Dijken en Dammen – Macrostabiliteit maar zeker ook bij het maken van een dijkontwerp.