Aandachtspunten bij gebruik van het instrumentarium

Bij het ter beschikking stellen van de aanpassingen in voorliggende release vinden de maker van het instrumentarium het belangrijk om aandacht te vragen voor drie onderwerpen die tot verwarring kunnen leiden.

Ringtoets of Riskeer?

Met deze release komt de eerste versie van Riskeer (19.1.1) beschikbaar. In het WBI2017 wordt gebruik gemaakt van Ringtoets (18.1.1), waarnaar vaak is verwezen onder de noemer Riskeer. Dit kan onduidelijkheden tot gevolg hebben.

Ringtoets is de applicatie waarbinnen voor een aantal toetssporen de berekeningen en analyses kunnen worden uitgevoerd en de resultaten geassembleerd tot op het niveau van een oordeel per traject. Ringtoets versie 18.1.1 blijft de versie die primair bedoeld is voor het uitvoeren van een beoordeling volgens het WBI2017.

Vanaf november 2019 is ook Riskeer beschikbaar, een doorontwikkelde versie van Ringtoets. Er is bewust gekozen voor de naamswijziging om het verschil tussen de applicatie t.b.v. de beoordeling (eenvoudig, gedetailleerd conform de regeling) te scheiden van de applicatie die ook kan worden ingezet voor enkele specifieke Toetsen op Maat en verificatie van overstromingskansen bij het ontwerp. In Riskeer 19.1.1 zijn namelijk nieuwe functionaliteiten beschikbaar en is ook nieuwe kennis toegepast. Wanneer overigens in Riskeer 19.1.1 met dezelfde instellingen wordt gerekend als in Ringtoets 18.1.1 leidt dat tot hetzelfde resultaat. Daarnaast kunnen Ringtoets 18.1.1 projecten zonder verlies van gegevens in Riskeer 19.1.1 worden gebruikt.

Ontwerpen, wat past bij elkaar

Met deze release zijn extra middelen ter beschikking gekomen die kunnen worden gebruikt bij het maken van een dijkontwerp. Het voordeel hiervan is dat in verschillende gevallen een overstromingskans kan worden bepaald op dezelfde manier als bij het beoordelen van primaire keringen. De release voorziet echter nog niet in een aanpassing van een handreiking voor het ontwerpen (nu bekend als OI2014, versie 4). Dit zorgt ervoor dat verschillende aannamen en uitgangspunten die in het huidige document zijn opgenomen niet meer passen op de toepassing met het nu beschikbaar gestelde instrumentarium. Onder het kopje Hydraulische belastingen in deze release notes is hieraan meer aandacht besteedt.

Lengte-effect binnen een vak tijdens het assembleren

Tijdens het assembleren worden berekende kansen per doorsnede voor toetssporen in de groepen 1 of 2 geassembleerd tot een categorie per vak en een faalkansschatting per traject (voor dat toetsspoor). In de ministeriële regeling wordt gesteld dat de overstromingskans per doorsnede gelijk is aan de overstromingskans per vak (waarin die doorsnede zich bevindt). In de praktijk geldt dat niet voor de toetssporen Dijken en Dammen – Piping en Dijken en Dammen – Macrostabiliteit binnenwaarts. Afhankelijk van de lengte van een vak leidt dit tot een grotere overstromingskans.

Sinds Ringtoets versie 18.1.1 kan de samengestelde faalkans per traject automatisch worden bepaald uit de berekeningen die zijn gemaakt per doorsnede. Hiervoor wordt in de toetssporen Dijken en Dammen – Piping en Dijken en Dammen – Macrostabiliteit binnenwaarts gebruik gemaakt van een lengte-effect factor per vak die wordt gebruikt om invulling te geven aan bovenstaande methode. Voorheen gebeurde dit assembleren in een separate Excel spreadsheet, waarin de faalkans per doorsnede gelijk werd gesteld aan de faalkans per vak. Deze vakgerelateerde lengte-effect factor is in de Excel-assemblagetool niet opgenomen, waardoor dit effect in deze tool niet in rekening wordt gebracht.

Voor nieuw uit te voeren beoordelingen wordt daarom met klem aangeraden om gebruik te maken van Ringtoets voor het uitvoeren van de assemblage.