Mors

Wat is mors

Mors is losgemaakt (aangesneden) sediment dat niet in het transportsysteem terecht komt. Het kan bestaan uit een (dun) laagje opnieuw gesedimenteerd materiaal, dat tijdens het baggeren in suspensie is geraakt of uit brokken losgemaakt sediment (aangesneden waterbodem). Omdat mors in principe (maar niet altijd!) verontreinigd is, is deze medebepalend voor de kwaliteit van de opgeleverde bodem (zgn. achterblijvende waterbodem). Bij het formuleren van voorwaarden ten aanzien van de toelaatbare mors, moet rekening worden gehouden met het beoogde doelstelling van de baggerwerkzaamheden en de plaatselijke situatie. Afhankelijk van de situatie is een eis van enkele centimeters aan de toegestane laagdikte het hoogst haalbare.

Hoe ontstaat mors

Mors kan op de volgende manieren ontstaan:

Door de baggertechniek

  • Losgemaakt, aangesneden door het baggermaterieel, maar niet meegenomen in transport systeem. De mors uit zich in een los toplaagje met eventuele brokken sediment.
  • Sedimentatie van zwevend stof (vertroebeling) ontstaan door het baggeren. De mors uit zich als slap toplaagje. De verwachte laagdikte van mors die ontstaat uit vertroebeling is hooguit enkele millimeters.

Niet door de baggertechniek

  • Sedimentatie van zwevend stof (vertroebeling) ontstaan door externe oorzaken zoals golfslag of scheepvaart. De mors uit zich als slap toplaagje. Ook hier is de verwachte laagdikte van mors hooguit enkele millimeters.
  • Bij de overslag van baggerspecie van baggermaterieel naar transportmaterieel.

Tijdens de interpretatie van mors is een onderscheid tussen de verschillende oorzaken helaas niet te maken.

Beperken mors

In het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) is opgenomen dat bij baggeren van materiaal > Interventiewaarde de lozingen als gevolg van baggeren (waaronder mors) zoveel mogelijk moeten worden beperkt (zie ook wet- en regelgeving). Dit stelt ook eisen aan de baggertechnieken die wordt ingezet.

In een werkplan dat bij de melding Bbi moeten worden ingediend, moet de aannemer aangeven op welke manier de lozing zoveel mogelijk wordt beperkt. Door Rijkswaterstaat wordt een Handreiking Bbi opgesteld. In dit document worden geschikte methoden besproken voor het beperken van mors.