Vertroebeling

Wat is vertroebeling en hoe ontstaat het?

Vertroebeling wordt gedefinieerd als losgemaakt sediment dat in suspensie gebracht wordt. Vertroebeling wordt niet alleen door de baggertechniek zelf veroorzaakt, maar door het gehele baggerproces, inclusief bijvoorbeeld het verplaatsen van baggerschepen en het gebruik van sleepboten (schroefbeweging).

De mate waarin vertroebeling optreedt bij baggeren, wordt niet alleen bepaald door de baggertechniek, maar ook door de gevoeligheid van de bodem voor vertroebeling en locatiespecifieke omstandigheden zoals waterdiepte, golfslag en scheepvaart.

vertroebeling

Beperken van vertroebeling

In het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) is opgenomen dat bij baggeren van materiaal > Interventiewaarde de lozingen als gevolg van baggeren (waaronder vertroebeling) zoveel mogelijk moeten worden beperkt (zie ook wet- en regelgeving). Dit stelt ook eisen aan de baggertechniek die wordt ingezet.

In een werkplan dat bij de melding Bbi moet worden ingediend moet de aannemer aangeven op welke manier de lozing zoveel mogelijk wordt beperkt. Door Rijkswaterstaat wordt een Handreiking Werkplan Bbi opgesteld. In dit werkdocument worden baggermethoden beschreven waar veel aandacht is besteed om de vertroebeling te minimaliseren. Uit de praktijkmetingen blijkt dat bij deze technieken nauwelijks een verhoging van vertroebeling valt waar te nemen.

Meetwaarde voor vertroebeling

Een aannemer kan er voor kiezen om in het werkplan een maximale meetwaarde voor vertroebeling op te nemen. Deze meetwaarde mag op een vastgestelde afstand van het baggerwerktuig niet worden overschreden. In de Handreiking werkplan Besluit lozen buiten inrichtingen die door Rijkswaterstaat wordt opgesteld wordt dit nader toegelicht.

Er kan onderscheid gemaakt worden in een:

 • Absolute meetwaarde. Er wordt een absolute grenswaarde gesteld aan de gemiddelde vertroebeling gemeten over waterdiepte. Deze methode kent echter een aantal problemen:
  - door lokale invloeden kunnen sterke verstoringen optreden;
  - vertroebeling is vaak een tijdsgebonden lokaal verschijnsel wat het moeilijk maakt een representatieve meting uit te voeren;
  - wat is een redelijke waarde voor der maximale vertroebeling.
 • relatieve meetwaarde (t.o.v. achtergrond vertroebeling). Dit is alleen zinvol als de achtergrondvertroebeling representatief is voor de baggerlocatie en er geen verstoringen van buitenaf kunnen plaatsvinden. Problemen kunnen ontstaan door:
  - lokale verstoringen zoals scheepvaart en stroming;
  - het uitvoeren van een representatieve meting.