Nieuws Nationaal Water Programma

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is vastgesteld!

maart 2022

Het Nationaal Water Programma (NWP) met de bijlagen is op 18 maart 2022 vastgesteld en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Op dinsdag 22 maart wordt het NWP vervolgens gepubliceerd door middel van een kennisgeving in de Staatscourant en de Volkskrant. Vanaf dan ligt het ook op locaties door het hele land.

Alle documenten zijn vanaf 22 maart 2022 te vinden op www.iplo.nl/water-nwp. Ook is er een toegankelijke publieksversie van het NWP opgesteld.

Afbeelding cover NWP

Wat is het NWP?

Om ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. De wateropgaven in Nederland worden door klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreiniging, biodiversiteitsverlies en ruimtedruk steeds groter en complexer. Minister Harbers (IenW): 'Ook voor toekomstige generaties willen we een veilige en klimaatbestendige delta met schoon drinkwater. Het kabinet onderschrijft dat water en bodem leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland en heeft extra geld beschikbaar gesteld voor klimaat- en landbouwtransitie en voor herstel van natuur.'

In de uitvoering ligt bovendien een grote opgave om verouderde infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand te houden en waar nodig te vervangen of te renoveren. Een integrale aanpak met de energietransitie, de woningbouw en de transitie landelijk gebied is noodzakelijk. Minister Harbers: 'We maken ook extra geld vrij voor het beheer en onderhoud van infrastructuur, waaronder de rijkswateren. Het Nationaal Water Programma helpt ons om deze grote opgaven voor de komende jaren goed te regelen. Om dit te kunnen realiseren, is samenwerking met waterschappen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers noodzakelijk.'

Belangrijke onderdelen van het NWP zijn de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee.

Hoe is het NWP tot stand gekomen?

Het is ontwikkeld door het ministerie van IenW, LNV en BZK samen met de koepelverenigingen.

Vanaf eind 2019 tot eind 2021 zijn medeoverheden en maatschappelijke partijen via een participatieproces betrokken bij de totstandkoming. Vele overheidsinstanties (uit binnen- en buitenland), maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijven hebben in 2021 via een zienswijzeprocedure input geleverd. Hun reacties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het NWP en de bijlagen. Dit is terug te vinden in de Reactienota’s. Ook is een PlanMER inclusief Passende Beoordeling opgesteld.

Het Rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het Rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers.

De energietransitie versnellen met behulp van Mariene energie

december 2021

Op dit moment ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water ProgrammaIM140516IV010 Afsluitdijk_3537 2022-2027 (NWP), dat de hooflijnen bevat van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Hoe zien we de inhoud van het NWP terug in de praktijk? Met een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 6 over de energie uit water, onder meer op de Noordzee.
Lees het hele bericht De energietransitie versnellen met behulp van Mariene energie.

Ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

december 2021

Het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 plus bijlagen lagen de afgelopen 6 maanden ter inzage. Gedurende deze maanden kon iedereen met een specifieke zienswijze reageren op de inhoud van deze plannen. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Vanuit heel Nederland en diverse buurlanden zijn zienswijzen ingediend. De 89 ingediende zienswijzen bestaan uit ongeveer 1490 deelzienswijzen. 13 zienswijzen zijn afkomstig uit het buitenland: 7 uit Duitsland, 2 uit België, 2 uit Schotland, 1 uit Denemarken en 1 uit Engeland. Het merendeel van de zienswijzen is ingediend door maatschappelijke partijen (maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en branche- en sectororganisaties), gevolgd door medeoverheden (31%) en bedrijven (16%).

Meer dan de helft van de deelzienswijzen heeft betrekking op de Noordzee en het Programma Noordzee. Ook de gebieden Wadden en IJsselmeer en de onderwerpen waterkwaliteit, klimaatadaptatie en waterveiligheid kregen veel zienswijzen. Het merendeel van de zienswijzen ging over het beleidsdeel. De zienswijzen tonen zorgen over en betrokkenheid bij de veelheid aan ontwikkelingen in het waterdomein. Uit veel ingediende zienswijzen komt de wens naar voren voor een stevigere en meer integrale regierol van de rijksoverheid bij de complexe ruimtelijke vraagstukken. Deze wens bleek eerder ook uit het participatietraject.

De betrokken ministeries stellen voor iedere zienswijze een reactie op en beoordelen tevens of deze aanleiding geven tot aanpassingen in het definitieve Nationaal Water Programma, inclusief alle onderdelen. In maart 2022 worden alle definitieve teksten gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. De reacties op de zienswijzen worden gebundeld in een Reactienota, die ook op dat moment wordt gepubliceerd.

Welke onderdelen lagen ter inzage?

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 was het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 in te zien op de site platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en fysiek bij overheidsinstanties. Daar lagen ook de volgende bijlagen ter inzage:

  • Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Kaderrichtlijn Water);
  • Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Richtlijn Overstromingsrisico’s);
  • Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie Deel 3)

Daarnaast konden geïnteresseerden ook het Plan Milieueffectrapport (PlanMER) (Wet milieubeheer) en de Passende beoordeling (Wet natuurbescherming) inzien. Beiden opgesteld ten behoeve van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027

Wat is het Nationaal Water Programma?

In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verantwoordelijk voor dit programma. In Nederland leven we met, naast, op, en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening bij toenemende droogte. Ook moeten we blijven werken aan een goede waterkwaliteit, biodiversiteit en een duurzame drinkwatervoorziening. Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgave voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen.

De Rijksoverheid stelt elke 6 jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022-2027 zijn deze twee plannen samengebracht in 1 programma waarmee er geanticipeerd wordt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vruchtbare kringloop hoognodig in de Achterhoek

oktober 2021

Op dit moment ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP), dat de hooflijnen bevat van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Hoe zien we de inhoud van het NWP terug in de praktijk? Met een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 5 over zoetwaterverdeling en waterkwaliteit. 
Lees het hele bericht Vruchtbare kringloop hoognodig in de Achterhoek.

Terugbrengen dynamische natuur met integrale aanpak

augustus 2021

De Rijksoverheid heeft in maart 2021 het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ter inzage gelegd. Na verwerking van de zienswijzen en doorvoeren van actualisaties zal de Rijksoverheid in maart 2022 het NWP vaststellen. Het NWP bevat de hooflijnen van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Wat betekent de inhoud van het NWP voor de praktijk? Dynamische_natuur_grensmaasMet een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 4 over natuur en waterkwaliteit.

Bureau Stroming wil de (water)natuur weer dynamisch maken. Jos de Bijl, fysisch geograaf en directielid van Bureau Stroming, vertelt over het belang van natuur en waterkwaliteit, de verdwenen dynamiek en succesvolle manieren om die dynamiek terug te brengen. Lees het hele bericht Terugbrengen dynamische natuur met integrale aanpak.

Dijkgraaf Rivierenland: 'Ervoor zorgen dat we veilig blijven'

juli 2021

Op dit moment ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP), dat de hooflijnen bevat van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Hoe zien we de inhoud van het NWP terug in de praktijk? Met een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 3 over waterveiligheid.

Co Verdaas is Dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling op de Technische Universiteit Delft. Vanuit die dubbelrol kijkt hij op een integrale manier naar waterveiligheid, een van de thema’s uit het Nationaal Water Programma 2022-2027. Verdaas kijkt naar de lange termijn, met klimaatverandering, schaarse ruimte, gebiedsontwikkeling en interbestuurlijke samenwerking. Lees het hele bericht Dijkgraaf Rivierenland: ‘Ervoor zorgen dat we veilig blijven’.

Een schonere Eems-Dollard met het dienen van verschillende belangen

juni 2021

Op dit moment ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP), dat de hooflijnen bevat van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Hoe zien we de inhoud van het NWP terug in de praktijk? Met een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 2 over integraal en gebiedsgericht werken.

Dollardkwelder vanaf de punt van Reide_ArtemisiaPhotography - 11

De Eems-Dollard, omgeven door Nederlandse en Duitse industrie, is een plek waar zoet en zout water samenkomen en natuur en industrie door 1 deur moeten. Hoe bewaar je de balans tussen verschillende belangen? Om dat te bereiken, slaan bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen. Een van de doelen: een schonere Eems-Dollard. Frances Heijman (EemsDollard2050) vertelt erover. ‘Met ecologische verbetering, kun je economische doelen bereiken.’ Lees het hele bericht ‘Een schonere Eems-Dollard met het dienen van verschillende belangen

Onafhankelijk advies over de milieueffecten gepubliceerd

juni 2021

Maandag 7 juni heeft de Commissie m.e.r.  het toetsingsadvies uitgebracht op het Milieueffectrapport (PlanMER)  voor het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP). Dit toetsingsadvies is aan de minister aangeboden en gepubliceerd op de website van de Commissie m.e.r. Lees op de website van de commissiemer.nl voor het volledige advies en persbericht, of lees hieronder een korte samenvatting.

De Commissie m.e.r. is in haar advies positief over het PlanMER. Ze geeft aan dat het goed leesbaar is en over het algemeen goed toepasbare informatie geeft, die past bij het abstractie niveau van de besluiten in het NWP. Daarnaast worden er diverse aandachtspunten voor het vervolgtraject gegeven. De Commissie m.e.r. adviseert om nog aanvullende informatie op te nemen in het MER, voordat het definitieve NWP wordt vastgesteld. Dit acht zij noodzakelijk om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming. Het gaat ten eerste om informatie over de wijze waarop alternatieven zijn beschreven voor de 10 beoordeelde nieuwe voornemens. Daarnaast adviseert de Commissie m.e.r. om een totaaloverzicht van de voornemens uit het Ontwerp-NWP op te nemen in het PlanMER.

Convenant Klimaatadaptief Bouwen: ‘Samen sterk, maar nu de uitwerking’

mei 2021

Op dit moment ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP), dat de hooflijnen bevat van het waterbeleid en de uitvoering daarvan. Hoe zien we de inhoud van het NWP terug in de praktijk? Met een reeks verhalen brengen we de verschillende thema’s van het NWP tot leven met concrete en inspirerende voorbeelden. Dit is nummer 1 over klimaatadaptatie en verstedelijking.

In het Convenant Klimaatadaptief Bouwen hebben zo’n 40 partijen (overheid, (woning)bouw, de milieusector en de financiële sector) de ambitie vastgelegd om bij nieuwbouw in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief te werk te gaan. Astrid de Wit (Provincie Zuid-Holland) en Rik Heinen (Gemeente Dordrecht) vertellen hoe het convenant hieraan bijdraagt en waarom het zo belangrijk is. Lees het hele bericht Convenant Klimaatadaptief Bouwen: ‘Samen sterk, maar nu de uitwerking’

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 ligt nu ter inzage

22 maart 2021

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee inclusief de Mariene Strategie, ter inzage. Ook het milieueffectrapport inclusief de Passende beoordeling zijn beschikbaar. Iedereen kan een zienswijze indienen op deze documenten. Op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma zijn alle documenten te vinden, staat informatie over de procedure, wat er met ingediende zienswijzen wordt gedaan en kunt u een reactie gegeven. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, gepubliceerd.

Onafhankelijk advies voor het Nationaal Water Programma

oktober 2020

Op 22 september 2020 heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een digitale consultatiebijeenkomst gehouden over het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP). Het onafhankelijke advies dat het OFL naar aanleiding van de bijeenkomst heeft uitgebracht, is half oktober aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Op 22 september vond, onder leiding van dagvoorzitter Job Cohen, de consultatiebijeenkomst plaats. Hierbij waren allerlei maatschappelijke partijen en brancheorganisaties aanwezig die in het waterdomein werken, zoals bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties, branche- en sectorpartijen en belangenverenigingen. Op basis van deze bijeenkomst heeft het OFL het advies voor het Ontwerp NWP opgesteld. Dat advies is te lezen op de website van het OFL. Op 14 oktober heeft het OFL dit advies aan de minister gestuurd.

In het advies geeft het OFL aan dat de deelnemende partijen positief zijn over de volledigheid, de leesbaarheid en over de verbinding tussen beleid en beheer in het NWP. Er zijn ook aandachtspunten: het OFL vraagt in grote lijnen om meer aandacht voor samenhang, integraliteit, belangenafweging, samenwerking en gaat in op een aantal inhoudelijke thema’s zoals natuur en klimaatadaptatie. Ook is er aandacht gewenst voor de samenhang van het NWP met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet. De personen die aan het NWP schrijven hebben dankbaar gebruikgemaakt van het advies, en dit betrokken bij de verdere ontwikkeling van het NWP.

Een formele reactie op dit advies is momenteel in voorbereiding. Zodra de reactie is verstuurd aan het OFL, is deze te lezen op deze website. Eind maart 2021 is het Ontwerp NWP gereed en ligt deze voor 6 maanden ter inzage.

In gesprek over waterbeleid en beheer voor het Nationaal Water Programma

april 2020

foto_bij_sfeerverslagIn de geest van de Omgevingswet komen twee Rijksplannen op watergebied samen tot 1 Nationaal Water Programma (NWP). In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de rijksoverheid het beleid en het beheer van het Nederlandse water voor de komende periode. In de eerste 2 maanden van 2020 werden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en branche- en sectorpartijen. Sfeerverslag van de participatiebijeenkomst van 30 januari 2020.

Reactienota gepubliceerd op de ingebrachte zienswijzen op het Nationaal Water Programma 2022-2027, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan.

maart 2020

De reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 27 januari 2020 gepubliceerd met daarin de reacties op de ingebrachte zienswijzen. Het is de inzet van deze Reactienota om eenieder zo goed mogelijk reactie te geven op alle ingediende zienswijzen en te laten zien hoe daarmee omgegaan zal worden. In deze reactienota wordt ingegaan op de binnengekomen zienswijzen, ook van het Participatieplan. De reactienota is hiernaast onder documenten te vinden. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het PlanMER. De algemene indruk is dat de ingediende zienswijzen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het op te stellen PlanMER. De zienswijzen benadrukken immers het belang van een zorgvuldig onderzoek en zij geven handvatten om de onderzoeksvragen meer precies te richten op punten die indieners van belang vinden. Kortom, de zienswijzen dragen bij aan een PlanMER dat de benodigde informatie bevat voor het nemen van een zorgvuldig en goed onderbouwd besluit over het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027.

Advies van de Commissie m.e.r. op de PlanMER behorende bij het Nationaal Water Programma 2022-2027 gekregen

februari 2020

De Commissie m.e.r. heeft op 20 februari 2020 advies geleverd over de benodigde reikwijdte en detailniveau voor het PlanMER voor het Nationaal Water Programma 2022-2027. Het advies is gepubliceerd op de website van de Commissie, evenals het bijbehorende persbericht. De Commissie heeft in haar advies 5 punten benoemd die zij beschouwt als essentiële informatie voor het meewegen van het milieubelang in het besluit over het Nationaal Waterprogramma het MER. De Commissie adviseert de minister bijvoorbeeld om de ambities voor het waterbeleid voor de lange termijn centraal te stellen in keuzes voor het programma voor de korte termijn. Dit voorkomt dat besluiten voor de korte termijn, bijvoorbeeld over windparken op de Noordzee, de ambities voor de lange termijn in de weg zitten. Bij de totstandkoming van het Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief het PlanMER zal uitwerking worden gegeven aan deze adviespunten van de Commissie.