In gesprek over waterbeleid en beheer voor het Nationaal Waterprogramma

In de geest van de Omgevingswet komen twee Rijksplannen op watergebied samen tot één Nationaal Water Programma. In de eerste 2 maanden van 2020 werden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en branche- en sectorpartijen. Op deze pagina leest u meer over de sessie van 30 januari 2020.

In het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 beschrijft de rijksoverheid het beleid en het beheer van het Nederlandse water voor de komende periode.

Op 30 januari 2020 gingen maatschappelijke organisaties, branche- en belangenorganisaties en medewerkers van de rijksoverheid in gesprek over waar zij vinden dat aandacht voor nodig is in het Nationaal Water Programma.

Opzet van de dag

De omgevingsmanagers, die de participatiemomenten voor het Nationaal Water Programma coördineren, deden de aftrap. Na een warm welkom en een schets van het proces, namen de programmamanagers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het stokje over. Zij schetsten de inhoud en planning voor het Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027. In verschillende rondes gingen de deelnemers vervolgens uiteen en spraken zij gezamenlijk over de thema’s van het Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027. Tijdens de lunch praatten zij enthousiast met elkaar door.

Prioriteiten

De deelnemers gingen uiteen in 3 verschillende rondes. Zij spraken over knelpunten, kansen en uitdagingen op het gebied van waterbeleid en -beheer. Het gesprek werd vormgegeven aan de hand van de volgende thema’s:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwater en waterverdeling
  • Waterkwaliteit, landbouw en natuur
  • Scheepvaart
  • Klimaatadaptatie
  • Energie en bouwgrondstoffen

Telkens zochten de gespreksleiders de verbinding met het Nationaal Water Programma en waren deelnemers vanuit het rijk aanwezig om thema’s in te leiden, vragen te beantwoorden en mee te praten.

Een kleine greep uit de veelheid aan onderwerpen die de revue passeerden:

  • De relatie van het Nationaal Water Programma met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de samenhang met andere trajecten en programma’s, zoals het Deltaprogramma.
  • Uitdagingen zoals droogte, zeespiegelstijging en opkomende stoffen.
  • De samenhang tussen thema’s en hoe deze meer te verbinden, zoals de relatie tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit, en de overlappende opgaven in het domein van water, landbouw en natuur.

Blijf op de hoogte

Het NWP houdt de deelnemers aan de participatiesessies op de hoogte over wat er met hun input gebeurt. Het vormgevingsproces zetten de omgevingsmanagers van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 de komende maanden voort. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert nog een overleg. Een onafhankelijk voorzitter van het OFL zal maatschappelijke- en belangenorganisaties bevragen en een advies opstellen voor het Nationaal Water Programma 2022 – 2027. Voor meer informatie kunt u de website van het Nationaal Waterprogramma raadplegen.