Vergunningplichtige handelingen

In beginsel zijn handelingen in het watersysteem vergunningsplichtig. Ook alle vergunningen en ontheffingen die voortvloeien uit de keur (verordening) van een waterschap zijn per definitie een watervergunning.

Overzicht: vergunningplichtige handelingen, bevoegd gezag en vindplaats in wet- en regelgeving

Handeling

Bevoegd gezag Vindplaats
lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam bestuur waterschap of minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 6.2 lid 1, Waterwet
lozen van stoffen of water op een zuiveringtechnisch werk (RWZI) beheerder van het zuiveringtechnisch werk 6.2 lid 2, Waterwet
storten van stoffen op zee Minister van IenW 6.3 Waterwet
onttrekken of infiltreren van grondwater Gedeputeerde Staten van de provincie, bestuur waterschap
of minister van IenW
6.4 Waterwet
6.5 onder b Waterwet
6.10a Waterbesluit
brengen van water in of onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam Minister van IenW of bestuur waterschap

6.5 Waterwet onder a,
6.16 Waterregeling

gebruik maken van waterstaatswerken Minister van IenW of bestuur waterschap 6.5 Waterwet onder c, 6.12 - 6.14 Waterbesluit

Wel of niet vergunningplichtig

Zijn bovengenoemde handelingen nu echt vergunningplichtig? Dit hangt af van de vraag of er voor die handeling vergunningvervangende algemene regels zijn vastgesteld. De algemene regels zijn opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of andere (deels) op de Waterwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (AMvB's).

Ook in de verordeningen van provincies en waterschappen (keur) kunnen algemene regels zijn opgenomen. Het is verstandig dit altijd even na te gaan. Dat kan bijvoorbeeld via de vergunningencheck van het Omgevingsloket online. Voor het lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk zijn veel AMvB's met algemene regels vastgesteld.

Het brengen van water in of onttrekken van water aan oppervlaktewater is in veel gevallen niet vergunningplichtig. Alleen in de gevallen genoemd in artikel 6.16 van de Waterregeling is wel een watervergunning vereist.

Voor het gebruik maken van rijkswaterstaatswerken zijn algemene, vergunningvervangende regels opgenomen in het Waterbesluit en de Waterregeling. Handelingen die weinig invloed hebben op de bergende of afvoerende capaciteit van de rijkswateren zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.