Lozen (van afvalwater)

Lozingen van afvalwater zijn in principe algemeen geregeld. Deze regels staan in een aantal lozingsbesluiten. De wettelijke basis voor deze besluiten komt uit de Waterwet, Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb).

De lozingsroute bepaalt welke wetgeving van toepassing is en wie het bevoegd gezag is. Voor lozing naar oppervlaktewater is de Waterwet de wettelijke basis en is de beheerder van dat water het bevoegd gezag. Voor lozing naar de bodem of de riolering is de Wm en Wbb de wettelijke basis  en is het bevoegd gezag meestal de gemeente.

Wanneer de besluiten de lozing van afvalwater niet regelen is er een vergunning nodig.


Afvalwater in schema

banner_schema