Direct lozen op een rioolwaterzuivering

Meestal gaat afvalwater via een rioolstelsel naar een rioolwaterzuivering (rwzi). Soms wordt er rechtstreeks op een rwzi geloosd. Bijvoorbeeld via een werk, dit kan een pijp zijn of per as (een tankwagen).

Toepassingsgebied

Een rwzi is een zuiveringtechnisch werk dat is ingericht om stedelijk afvalwater te zuiveren. Het werk wordt beheerd door of namens het waterschap. Andere afvalwaterzuiveringen noemen we awzi, de zuivering wordt dan niet door of namens de overheid beheerd.

Lozing zonder rioolstelsel

In sommige gevallen lozen bedrijven rechtstreeks op een zuiveringtechnisch werk, een rwzi. Het afvalwater gaat zonder tussenkomst van een rioolstelsel, maar met bijvoorbeeld een transportleiding naar de rwzi (een werk). Dit kan bijvoorbeeld als er een grote lozer vlakbij een rwzi is gevestigd.

Op dit direct lozen op een rwzi is de Waterwet van toepassing. Het waterschap is het bevoegd gezag. Binnen de algemene regels moeten deze lozingen voldoen aan de voorschriften voor lozen in het vuilwaterriool.

Voordeel voor het rioolstelsel

De rechtstreekse lozing kan het openbaar vuilwaterriool ontlasten. Er komt zo weer ruimte op het rioolstelsel voor afvalwater van andere bedrijven en of huishoudens.

Rechtstreekse lozingen (met een transportleiding) zijn alleen toegestaan als er een watervergunning is verleend (artikel 6.2, lid 2, Waterwet). Of de lozing onder bepaalde voorwaarden valt in de algemene regels, het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozen afvalwater huishoudens.

Toch onder algemene regels

In deze besluiten worden directe lozingen via een werk, een transportleiding, gelijk gesteld met lozing van afvalwater via het vuilwaterriool. Dit komt door de definitie van vuilwaterriool in de besluiten. Binnen de besluiten gelden voor de directe lozingen op de rwzi dezelfde voorwaarden als bij lozen in het vuilwaterriool.

Er is wel sprake van een andere bevoegd gezag bij deze lozingen. In plaats van de gemeente is het waterschap bevoegd gezag voor lozingen rechtstreeks op een zuiveringtechnisch werk (rwzi).

Overdrachtspunt

De praktijk gebruikt een overdrachtspunt als grens tussen het openbare vuilwaterriool en het zuiveringtechnisch werk. Op dit overdrachtspunt geeft de gemeente het stedelijk afvalwater juridisch aan de beheerder van het zuiveringtechnisch werk.

Het stuk riool vóór dit overdrachtspunt valt daarmee onder het begrip 'openbaar vuilwaterriool'. Het gedeelte van het riool na het overdrachtspunt hoort bij het begrip 'zuiveringtechnisch werk'. Als in dit laatste gedeelte persleidingen liggen, vallen die ook onder het begrip 'zuiveringtechnisch werk'. De beheerder van het zuiveringtechnisch werk heeft dan ook het onderhoud van deze leiding.

Lozen afvalwater per as

Het lozen van afvalwater per as (een tankwagen) op een rwzi mag men niet zien als een directe lozing. Afvoer per as valt immers niet onder een 'werk'. Op het transport per as is wel de afvalstoffenregelgeving van toepassing:

Meer informatie

Op de pagina vergunningplichtig lozen vindt u informatie voor welke lozingen de vergunningplicht van de Waterwet nog geldt.