Overijssel - Advisering bij meldingen en Vergunningen

Het adviseren over meldingen en vergunningen is onderdeel van de totale samenwerking met de twee Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) in Overijssel. In Overijssel zijn vormen de medewerkers van diverse gemeenten en de provincie een virtuele RUD, een netwerkorganisatie, Er zijn verschillende expertisegebieden in Overijssel beschreven waarvan indirecte lozingen er één is. Voor expertises zijn kennispunten opgericht waar kennis op dat gebied wordt onderhouden voor de RUD's.

De verschillende waterschappen hebben één gezamenlijke waterkennispunt opgericht en functioneren voor de RUD's als een extern kennispunt .

Doordat in Overijssel een zogeheten "takenpakket plus" is vastgesteld valt het volledige pakket indirecte lozingen onder de verantwoordelijkheid van de RUD. Sinds september 2013 is de samenwerking vastgelegd door de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Samenwerking partners

 • RUD Twente
 • RUD IJsselland
 • Waterschappen Rijn-Oost;
  • waterschap Groot-Salland,
  • waterschap Rijn en Ijssel,
  • waterschap Reest en Wieden,
  • waterschap Vechtstromen

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige Situatie (voordat kennispunt was opgericht)

Voor de oprichtingen van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) hadden de waterschappen afzonderlijke afspraken met gemeenten over indirecte lozingen vastgelegd in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). In die situatie werd over indirecte lozingen voor effect op de waterzuivering geadviseerd naar de gemeente.

Wat is de gewenste situatie

Het op efficiënte en eenduidige wijze geven van adviezen aan de RUD's in Overijssel over indirecte lozingen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en die van belang zijn voor de werking van de Rioolwaterzuivering (RWZI's), en ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater. Hiervoor is voor de twee waterschappen een waterkennispunt opgericht, ongeacht in welk verzorgingsgebied wordt gewerkt. Per onderwerp binnen het onderwerp Water is bepaald bij welk waterschap het kennispunt ligt voor de twee waterschappen. Advisering over bescherming van het riool is een gemeentelijke taak en niet opgenomen waterkennispunt.

Wat is de aanpak en concrete actie

Door het maken van afspraken en het vastleggen in een DVO is de samenwerking met de RUD's geborgd. Door ook onderling samen te werken in een waterkennispunt kan gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en capaciteit. Voor het geven van adviezen is een selectietool gemaakt waar medewerkers van de RUD's gebruik van maken. Deze selectietool geeft aan over welke categorieën van lozingen het waterkennispunt advies uitbrengt. Het betreft hier de lozingen die van invloed kunnen zijn op de werking van de RWZI.

Wat is het resultaat?

Er zijn sinds de start al meerdere adviezen gevraagd en gegeven. De adviezen zijn in alle gevallen overgenomen in de verleende vergunningen en bij de afhandeling van de meldingen.

Waarom willen we dit project delen

We hebben met het kennispunt water de organisatie van advies goed beschreven. De organisatie rond het aanvragen van advies behoeft de nodige aandacht. Ook over het moment van adviesvragen en wanneer advies gevraagd wordt, de informatie uitwisseling, wordt overleg gevoerd met de RUD's.

Het bundelen van kennis en expertise met meerdere waterschappen heeft als voordeel dat gemakkelijker kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria VTH.

Zo houden we de samenwerking in stand.

De samenwerking is verankerd in de DVO's met de RUD's en tussen de waterschappen onderling. Verder wordt er binnen de RUD gewerkt met een producten en diensten catalogus waar ook de producten voor indirecte lozingen worden beschreven. Minimaal jaarlijks worden er evaluaties uitgevoerd met de RUD's om knelpunten te signaleren en verbeterpunten aan te dragen.