Friesland - Samenwerking FUMO en Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de Friese gemeenten hebben een gezamenlijke organisatie opgericht voor milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving. FUMO. FUMO staat voor Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. De organisatie is sinds 1 januari 2014 actief. Kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Friese overheden  worden hierin samengebracht. Belangrijkste doel is het verhogen van de kennis en kunde, en daarmee de kwaliteit van het werk.

Wetterskip Fryslân neemt mede deel om zo de gezamenlijke (milieu)doelstellingen te halen. In het bijzonder de bescherming van de doelmatige werking van de 28 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en uiteraard een goede waterkwaliteit.

Samenwerkingspartners

  • Wetterskip Fryslân
  • Provincie Fryslân
  • FUMO
  • Friese gemeenten

Beschrijving van dit voorbeeld

Huidige situatie
Wat is de gewenste situatie
Wat is de aanpak en concrete actie
Wat is het resultaat?
Waarom willen we dit project delen
Zo houden we de samenwerking in stand.

Huidige situatie

Wetterskip Fryslân heeft in 2009 met de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en de toenmalige Milieu-adviesdienst een Service Level Agreement (SLA) opgesteld. In deze overeenkomst staat dat het Wetterskip het toezicht op de indirecte lozingen blijft uitvoeren en daar waar nodig is het WABO-bevoegd gezag adviseert over de indirecte lozingen. In de periode van 2009 t/m 2013 hebben de inspecteurs van het Wetterskip veel energie gestoken in het overdragen van kennis en ervaring aan de inspecteurs van de gemeenten, provincie en milieuadviesdienst.

Naast kennisoverdracht zijn de vergunningen van complete branches die voorheen Wvo-vergunningplichtig waren overgedragen naar het nieuwe bevoegd gezag. Ter bescherming van de doelmatige werking van de eigen RWZI's is afgesproken dat het toezicht op de ‘grote lozers' bij het Wetterskip bleef.

Wat is de gewenste situatie

Het toezicht op indirecte lozingen moet een gewoon onderdeel worden van het reguliere toezicht op de Wabo. Ondanks alle afspraken in de SLA en goede bedoelingen is toch gebleken dat de WABO-inspecteurs de taak van de indirecte lozingen de afgelopen jaren onvoldoende hebben meegenomen in hun reguliere milieutoezicht. Daar ligt dus nog een behoorlijke uitdaging voor de FUMO.

Wat is de aanpak en concrete actie

Voor steeds minder bedrijven zijn omgevingsvergunningen, toestemming milieu nodig. Veel bedrijven worden gebracht onder de werkingssfeer van algemene regels. Bij omgevingsvergunningen zijn de waterschappen wettelijk adviseur op de indirecte lozingen. Om invloed op de indirecte lozingen uit te kunnen blijven voeren en de doelmatige werking van de RWZI's te blijven garanderen, heeft het Wetterskip Fryslân één milieu-inspecteur bij de FUMO gedetacheerd, voor 20 uur/week. Deze milieu-inspecteur heeft om die reden specifieke taken, gerelateerd aan ‘indirecte lozingen'.

Wat is het resultaat?

Vanzelfsprekend heeft het tijd nodig om aan elkaar te wennen en systemen eigen te maken. Het enthousiasme van de medewerkers van de FUMO is groot en dat resulteert erin dat de FUMO langzamerhand onder ‘stoom' komt. De meeste taken zijn toebedeeld aan de medewerkers. Ook worden de eerste toezichts- en projectplannen uitgevoerd.

Bij het maken van deze plannen is het de taak van de inspecteur van het Wetterskip om de indirecte lozingen in de plannen te betrekken. Bij het uitvoeren van de plannen begeleid de inspecteur van het Wetterskip de Wabo-inspecteurs. De inspecties bij de ‘grote lozers' gaan onverminderd door en worden hier gecombineerd met de inspecties op basis van de Wabo-regelgeving.

Waarom willen we dit project delen

Wetterskip Fryslân loopt met deelname aan FUMO voorop ten opzichte van de collega-waterschappen.

Zo houden we de samenwerking in stand

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de Friese gemeenten werken samen in de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving.