Waterregeling

Belangrijke onderwerpen in de Waterregeling zijn:

 • de toedeling van het beheer van rijkswateren (inclusief kaarten)
 • de algemene regels voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken
 • de indieningsvereisten voor de aanvraag van een watervergunning en
 • bepalingen over de verontreinigingsheffing van het Rijk

Bij de toedeling van het beheer van oppervlaktewaterlichamen aan het Rijk (de rijkswateren) zijn drie soorten beheer:

 • Waterkwaliteitsbeheer: Het beschermen en meten van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Waterkwantiteitsbeheer: Dit gaat over tegengaan van wateroverlast, de hoeveelheid water.
 • Waterstaatkundig beheer. Dit gaat om de waterveiligheid en het beheer van stroomgebieden.

De exacte beheergrenzen van de rijkswateren zijn vastgelegd op de kaarten van bijlage III bij de Waterregeling: Kaart bijlage waterregeling.

In hoofdstuk 6 van de Waterregeling zijn algemene regels beschreven:

 • voor lozingen op oppervlaktewater
 • voor het gebruik grondwater, infiltreren en onttrekken
 • voor het gebruik vaarwegen
 • voor het gebruik van waterstaatkundige werken, bijvoorbeeld bruggen

In hoofdstuk 6 staat beschreven wanneer geen watervergunning nodig is, maar wel een melding. In de artikelen 6.12 en 6.13 staat voor welk gebruik van een waterstaatswerk geen watervergunning nodig is: Gebruik maken van een waterstaatswerk.

In hoofdstuk 6 van de Waterregeling staat ook beschreven welke gegevens nodig zijn bij een aanvraag voor een watervergunning, de indieningsvereisten. Er is verschil gemaakt tussen algemene indieningsvereisten en indieningsvereisten per gevraagd gebruik. Voor het aanvragen van een watervergunning of het doen van een melding moet u gebruik maken van Omgevingsloket online.

Voor het lozen van afvalwater kan belasting geheven worden, de verontreinigingsheffing. In water in beheer van het Rijk wordt dit door Rijkswaterstaat gedaan. In hoofdstuk 7 van de Waterregeling staat hoe de verontreinigingsheffing moet worden vastgesteld. De vaststelling van de vervuilingswaarde van afvalwater is hier beschreven. Op basis van de vervuilingswaarde komt de verontreinigingsheffing tot stand: Vaststelling belastingschuld.