Delta-aanpak Waterkwaliteit

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.

We werken hard met elkaar om de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen in water aan te pakken. Daarmee richt de Delta-aanpak zich op alle belangrijke bronnen voor waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Door te kijken wat iedere partij zelf kan bijdragen aan een impuls is de brede intentieverklaring tot stand gekomen en in 2016 ondertekend. Naast de overheden, ook door partners uit o.a. de landbouw-, industrie- en zorgketen.

Uiterlijk in 2027 moet Nederland de maatregelen hebben genomen, die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) tijdig bereikt kunnen worden.

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Uit een tussenevaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (eind 2015) bleek echter dat niet alle doelen in 2027 worden gerealiseerd. Er is een flinke inzet nodig om tijdig alle maatregelen uitgevoerd te hebben en onze ambities waar te maken. De prioriteiten zijn nutriënten (nitraat / fosfaat in mest), gewasbeschermingsmiddelen, opkomende stoffen en medicijnresten in water.

Daarnaast wordt ingezet op de inrichting van de grote wateren en bescherming van de bronnen voor drinkwater. In de Delta-aanpak wordt ook de verbinding gelegd met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, microplastics en het Deltaprogramma Zoetwater.

Kennisimpuls

Een belangrijk onderdeel van de Delta-aanpak is het verstevigen van de kennisbasis. Kortom: welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders en belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta aanpak daadwerkelijk te realiseren?  Het gaat hierbij zowel om nieuw te ontwikkelen kennis, het ontsluiten van kennis als om het bundelen en toepasbaar maken van bestaande kennis en deze in de praktijk toe te passen. Dit is in het kort de Kennisimpuls Waterkwaliteit, kortweg KIWK.