Delta-aanpak Waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit in Nederland is en blijft hard werken. De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. We werken hard met elkaar om de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen in water aan te pakken. Daarmee richt de Delta-aanpak zich op alle belangrijke bronnen voor waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie.

Bestuurlijke afspraken Delta-aanpak

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit is de afgelopen jaren een impuls gegeven aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Door te kijken wat iedere partij zelf kan bijdragen aan een impuls is de brede intentieverklaring tot stand gekomen en in 2016 ondertekend. Naast de overheden, ook door partners uit o.a. de landbouw-, industrie- en zorgketen. Vanaf 2018 is aan de Versnellingstafels van de Delta-aanpak waterkwaliteit toegewerkt naar bestuurlijke afspraken met als doel verbetering van de waterkwaliteit. De afspraken zijn in januari 2021 vastgesteld in de Stuurgroep Water. Het gaat om de volgende afspraken: hoe binnen de KRW om te gaan met grensoverschrijdende belasting in regionale wateren; KRW doelvaststelling door provincies i.r.t. doelbereik; de aanpak van opkomende stoffen en medicijnresten in het water. De volledige tekst is te downloaden onder het kopje ‘documenten’.

Nationale analyse Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Het PBL heeft in 2020 de nationale analyse waterkwaliteit (Nationale analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit | PBL Planbureau voor de Leefomgeving) afgerond. De analyse laat zien dat de waterkwaliteit verder verbetert, maar ook dat nog niet overal in Nederland alle doelen voor de Kaderrichtlijn Water gehaald worden. De nationale analyse is door waterbeheerders benut bij het opstellen van de ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW. De Ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen zullen in maart 2021 ter inzage worden gelegd, als bijlage van het Nationaal Waterplan (NWP).

Kennisimpuls

Een belangrijk onderdeel van de Delta-aanpak is het verstevigen van de kennisbasis. Kortom: welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders en belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta aanpak daadwerkelijk te realiseren? Het gaat hierbij zowel om nieuw te ontwikkelen kennis, het ontsluiten van kennis als om het bundelen en toepasbaar maken van bestaande kennis en deze in de praktijk toe te passen. Dit is in het kort de Kennisimpuls Waterkwaliteit, kortweg KIWK.