Organisatie

Voor de uitwerking van het Bestuursakkoord Water zijn een stuurgroep, een voorbereidend programmateam en 6 werkgroepen (Monitoring, Kaderstelling, plannen en toezicht, Waterkeringen, Waterketen, Samenwerken, Waterschapsbestel) verantwoordelijk. Alle partners die het Bestuursakkoord Water hebben ondertekend, zijn hierin vertegenwoordigd.

De besluitvorming over de acties en de uitwerking ervan vindt primair plaats in de bestaande werk- en overlegstructuren van de verschillende organisaties. Dit geldt met name voor de primaire waterkeringen (stuurgroep Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma), de waterketen (stuurgroep Drinkwaterbereiding, Riolering en Afvalwater behandeling/DRAB), het bestuurlijk overleg Unie - VNG) en het waterschapsbestel (wetgevingstrajecten onder regie van het ministerie van IenM). Voor onderwerpen die hier buiten vallen, bijvoorbeeld monitoring, zijn werkgroepen opgericht.

Stuurgroep Doelmatig Waterbeheer

De stuurgroep Doelmatig Waterbeheer is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma Doelmatig Waterbeheer en de implementatie en uitvoering van het Bestuursakkoord Water. De stuurgroep bestaat uit hoge ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van IenM (voorzitter), BZK, FIN en AZ, het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen, de Vewin en Rijkswaterstaat. Zo nodig zijn de partners ook bestuurlijk vertegenwoordigd.

De stuurgroep Doelmatig Waterbeheer legt bestuurlijke bespreekpunten voor aan het Bestuurlijk Koepeloverleg (BKO, voorheen NWO). Dit is het formele, bestuurlijke overleg van de decentrale overheden met de staatssecretaris van IenM.

Om de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water te bespreken en waar nodig te kunnen bijsturen, wordt jaarlijks een werkconferentie georganiseerd. De eerste werkconferentie wordt maart 2012 georganiseerd. Hiervoor worden de ondertekenaars van het Bestuursakkoord Water uitgenodigd samen met de betrokkenen bij de implementatie en uitvoering van het Bestuursakkoord Water.

Meer informatie

De koepelorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming met hun leden. Zie voor meer informatie: