Organisatie en uitvoering

Voor de uitwerking van het Bestuursakkoord Water zijn de Stuurgroep Water, het voorbereidend Programmateam en de verschillende werkgroepen  verantwoordelijk. Alle partners die het Bestuursakkoord Water hebben ondertekend zijn hierin vertegenwoordigd. De afzonderlijke  werkgroepen  werken de afspraken rond één van de thema's uit en rapporteren regelmatig over de voortgang aan het Programmateam en de Stuurgroep Water.

Werkgroepen

- Werkgroep Monitoring Financiële Doelmatigheid (MFD)
- Stuurgroep Drinkwater, Riolering en Afvalwaterbeleid (DRAB)
- Werkgroep Cybersecurity
- Werkgroep Data en Informatie

Meer informatie

De koepelorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming met hun leden. Zie voor meer informatie: