Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen 2021- uitgeschreven tekst

Voor een waterveilig Nederland

Samen staan we sterk. Dat weten we in Nederland als geen ander. Om ons land te beschermen tegen overstromingen hebben we zo’n 3.500 kilometer primaire en 14.000 kilometer regionale waterkeringen. De kans dat er iets mee gebeurt, is klein. Maar áls er wat mis dreigt te gaan, kan dit grote gevolgen hebben. Daar moeten we met crisispartners op voorbereid zijn. Zodat we waterkeringen effectief en efficiënt in stand kunnen houden. Samen, want we kunnen het niet alleen.

Daarom is de Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen opgezet. Dit is hét samenwerkingsverband waar waterbeheerders, veiligheidsregio’s en Defensie praktische kennis over werkzaamheden aan waterkeringen in crisisomstandigheden bundelen. De samenwerking vindt plaats onder de paraplu van het Watermanagementcentrum Nederland waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI en Defensie al samenwerken, kennis delen en landelijk watercrises coördineren.

De Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen heeft drie doelen:
•    Het beoordelen van de actuele status van de waterkeringen
•    Weten wat ons te doen staat in crisissituaties
•    En het borgen van passende hulpmiddelen

Doel één is onder bijzondere omstandigheden de actuele status van de waterkeringen beoordelen. Dit bereiken we door het professionaliseren van onze dijkbewaking. Dat houdt in dat we onder meer een eenduidige werkwijze voor dijkbewaking ontwikkelen, opleidingen voor on- en ervaren dijkwachten opzetten en dijkwachten certificeren.

Het tweede doel is weten wat we moeten doen tijdens dreigingen en waterkeringcrises. Hiervoor zijn het Crisisteam waterkeringen en Wiki Noodmaatregelen opgezet. Waterbeheerders kunnen de experts van het Crisisteam waterkeringen snel inschakelen voor advies bij bedreiging van waterkeringen. Een deel van het team is internationaal opgeleid. Onder de naam ITAF, leren, inspecteren en adviseren zij ook internationaal. De experts zijn snel oproepbaar voor assistentie en acteren in vertrouwelijkheid. Wiki Noodmaatregelen is dé website met een overzicht van mogelijke maatregelen voor hoogwatersituaties en overstromingen.

Doel drie is borgen dat bij dreigingen en waterkeringcrises voldoende materieel en getrainde mensen ingezet kunnen worden, waaronder medewerkers van Defensie. Gezamenlijk houden we een overzicht bij van de inzetbare hulpmiddelen van de waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie. De manier waarop materieel van de waterschappen kan worden aangevraagd, staat in een handboek.

Om deze doelen te bereiken, ondersteunt de Samenwerking Crisesexpertise Waterkeringen partners bij opleiden en trainen, oefeningen en het delen van kennis.

Het opleiden en trainen richt zich op adviseurs en dijkwachten van de waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie. In het Water risk Training Expertise centre wordt tijdens kennisdagen de specifieke kennis en ervaring vanuit alle organisaties actief gedeeld en beoefend.

Met oefeningen wordt in het veld ervaring opgedaan en worden crisisplannen getest. Zo wordt in het project Polder2C bijvoorbeeld de Scheldedijk in de Hedwigepolder beproefd.

Nationale én internationale Kennisuitwisseling is essentieel, want in Nederland zijn we zo goed beschermd tegen water dat er bijna geen incidenten met waterkeringen plaatsvinden. Internationaal zijn er overeenkomsten tussen Nederlandse, Amerikaanse en Engelse waterkeringsexperts. Een Incident Observation Protocol  geeft partners de mogelijkheid om tijdens een watercrisis mee te kijken en van elkaar te leren.

Het mag duidelijk zijn, bij de Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen werken we als experts met elkaar samen. Dat is belangrijk. Want als we dat nu efficiënt en effectief kunnen, kunnen we dat tijdens waterkeringcrises ook. Samen staan we sterk. Nu én in de toekomst.

Meer weten of meedoen? Kijk op www.helpdeskwater.nl/scw.