Regionaal beleid

Het beheer van waterbodems beperkt zich niet tot waterkwaliteitsaspecten, maar omvat ook het vrijkomen van baggerspecie bij onderhoud en herinrichtingsprojecten en het bestemmen van de baggerspecie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nota gemaakt waarin de wet- en regelgeving voor de verschillende aspecten is vertaald naar een integraal beleidskader.

Beleidskader waterbodems Rijnland

In het emissiebeheerplan van Rijnland is aangekondigd dat Rijnland als bevoegd gezag voor de waterbodem beleid zal uitwerken voor het waterbodembeheer. Daarnaast was er interimbeleid voor omgang met verontreinigde waterbodems in het kader van het onderhoudsbaggeren. In het beleidskader waterbodems Rijnland (2013) zijn voor het beoordelen van de kwaliteit van waterbodems drie typen normen geformuleerd: interventiewaarden, directe ecologische effecten (msPAF>50%) en doorvergiftiging (msPAF mosseleters < 10 x biotanorm KRW). Het beleidsplan sluit af met een aantal voorbeeldsituaties en de gewenste aanpak.


Documenten