Praktijkervaringen

Inmiddels hebben waterbeheerders een aantal jaren ervaring met het beoordelen van waterbodems onder de Waterwet. Hieronder worden deze ervaringen gedeeld. Nadere informatie is beschikbaar over onderstaande onderwerpen.

Integrale analyse beheergebied

Enkele waterbeheerders hebben voor het opstellen van het stroomgebiedbeheerplan een integrale analyse uitgevoerd van alle oppervlaktewaterlichamen in hun beheergebied. Daarbij is gebruik gemaakt van de Handreiking beoordelen waterbodems. Twee van dergelijke studies zijn inmiddels afgerond:

Waterschappen De Dommel & Aa en Maas

Waterschap De Dommel heeft voor 55 waterlopen in beeld gebracht in hoeverre de waterbodem een belemmering vormt voor de (ecologische) waterkwaliteit. Voor de beoordeling is de handreiking als basis gebruikt. Soms is de beoordeling aangepast aan de lokale situatie (bijvoorbeeld voor macrofauna en nalevering opgeloste stoffen) en er is een methodiek voor beoordeling van zuurstof toegevoegd (zie hieronder bij het kopje ‘bijdrage waterbodem aan zuurstoftekort').

Waterschap Aa en Maas heeft de Ecologische SleutelFactoren (ESFs) van Stowa gebruikt om de invloed van de waterbodem op het aquatisch ecosysteem te onderzoeken. Voor onderdelen van de beoordeling is de SEDIAS gebruikt als rekeninstrument.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft gebruik gemaakt van de handreiking om voor alle oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied na te gaan welke overschrijdingen van normen en doelstellingen vanuit de KRW (mede) veroorzaakt worden door de waterbodem. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor verder onderzoek in de KRW planperiode 2016-2021.

Nalevering van nutriënten

De Handreiking beoordelen waterbodems is verschenen in 2010. Na die tijd is het KRW-innovatieproject BaggerNut uitgevoerd, waarin specifiek gekeken is naar de flux van fosfor uit de bodem naar het oppervlaktewater. In 24 watersystemen zijn metingen gedaan en op basis daarvan is een quick scan ontwikkeld. Tevens is voor een groot deel van die watersystemen een watersysteemanalyse gemaakt waarin een water- en stoffenbalans is opgesteld.

Meer informatie is te vinden op:

Bijdrage waterbodem aan zuurstoftekort

De handreiking biedt geen handvatten voor het beoordelen van de invloed van de waterbodem op de zuurstofhuishouding. Zowel binnen het hierbovengenoemde KRW-innovatieproject BaggerNut als in de inventarisatie van De Dommel is hier wel aandacht aan besteed.

Onderzoek locaties met verontreinigde waterbodem

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft voor drie specifieke locaties (Lettelberterplas, Akkerhoeve en Oude Diep) onderzocht of de waterbodem een nadelige invloed heeft op het bereiken van de doelen voor de waterkwaliteit.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de handreiking gebruikt om de effecten van locaties met een verontreinigde waterbodem op het doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water te beoordelen. Voorbeelden zijn:

  • Landsmeer
  • Veerdijk
  • Heerhugowaard

Documenten