Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe stoffen en waterbodems

Een aantal prioritaire stoffen maakt geen deel uit van het stoffenpakket waarvoor in het Besluit bodemkwaliteit normen zijn gesteld. In de tweede KRW-planperiode (2016-2021) wordt de lijst met prioritaire stoffen uitgebreid. Momenteel loopt een traject waarin de mogelijkheden worden bekeken om normen en stoffenpakket in het Besluit bodemkwaliteit beter af te stemmen op het water(kwaliteits)beheer.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zie voor de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen én Prioritaire Stoffen, de website "Risico's van Stoffen" van het RIVM