Vaststellen van waterbodemkwaliteit

Protocollen

Er zijn twee protocollen voor het vaststellen van de waterbodemkwaliteit:

  • Vooronderzoek
  • Verkennend waterbodemonderzoek

Kwaliteitsborging chemische analyse van waterbodem en baggerspecie

Om de kwaliteit van het chemisch onderzoek aan waterbodem en baggerspecie in het beheergebied van Rijkswaterstaat te borgen, dient het protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van waterbodem en baggerspecie bij uitvragen van waterbodemonderzoek meegestuurd te worden (als bijlage).

Vooronderzoek waterbodems

De NEN 5717 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van een vooronderzoek van een waterbodem. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over een locatie waarvan de waterbodemkwaliteit moet worden vastgesteld.

Het vooronderzoek bestaat uit het opvragen van alle bestaande relevante informatie, het verrichten van een terreininspectie en een archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalig, huidig en toekomstig gebruik, beschikbare informatie van de waterbodemkwaliteit en het type water.

Veder kan met de NEN 5717 het doel van het verkennend onderzoek ( NEN 5720) worden vastgesteld en voorbereid. De resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het verkennend onderzoek.

Verkennend waterbodemonderzoek

De NEN 5720 beschrijft verschillende strategieën voor het onderzoeken van de waterbodemkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn een strategie voor:

  • zandwinning
  • wateren met een korte baggercyclus
  • jachthavens
  • kribvakken.

In april en oktober 2010 zijn enkele wijzigingen in de Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Sindsdien verwijst de Regeling bodemkwaliteit ook naar de NEN 5720 (en indirect naar NEN 5717). De NEN 5717 en de NEN 5720 vormen nu het uitgangspunt voor goed waterbodemonderzoek in het kader van Kwalibo.

De NEN5717 en NEN5720 zijn verkrijgbaar via de website van de NEN.

Eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717

Inspectie Leefomgeing en Transport (ILT) (Inspectie Leefomgeving en Transport)en Rijkswaterstaat (RWS) (Rijkswaterstaat) hebben gezamenlijk een uitvoeringskader (pdf, 249 kB) opgesteld ten behoeve van de eenduidige handhaving door RWS en ILT in de naleving van de eisen uit NEN 5717 en 5720 en BRL SIKB (Beoordelingsrichtlijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)2000 en protocol 2003 (uitvoering van veldwerk). Het document heeft tot doel om op een aantal belangrijke punten, waar de NEN normen in de uitvoeringspraktijk onvoldoende bekend en/of helder zijn, duidelijk te maken hoe handhavers van RWS en de ILT deze punten interpreteren. Het uitvoeringskader is gebaseerd op bestaande wet en regelgeving. De aanleiding voor het opstellen van het uitvoeringskader vormt een discussie tussen ILT en RWS over de juistheid van waterbodemonderzoeken in Nederland. De handhavingervaringen van verschillende regio's zijn input geweest voor het uitvoeringskader.

Kwaliteitsborging

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Een van de onderdelen van kwalibo is de certificering van bodemintermediairs (aannemers, adviesbureaus etc) voor werkzaamheden in het kader van bodembeheer. Voor waterbodemonderzoeken is op dit certificering nodig voor monstername en analyses. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Bodemplus.