CIW 4 2000-02 Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen

Dit document wordt in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht aangeduid als informatiedocument voor BBT.

Voor het inschatten van de restrisico's is een risicoanalysemodel ontwikkeld, Proteus.