CIW 1 2001-06 Kleine en kortdurende lozingen

Voor u ligt het rapport “Kleine en kortdurende lozingen Wvo”. Aanleiding voor deze rapportage is het Kabinetsstandpunt inzake de Wvo in het kader van het project “Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit” (MDW) uit 1997. In dat project is geconcludeerd dat de gebruikelijke Wvo-vergunningprocedure een onevenredig zwaar instrument is voor kortdurende en weinig milieurelevante lozingen. Verwezen wordt naar de mogelijkheid in de Wvo om algemene regels te stellen.

De CIW heeft in dit rapport uitwerking gegeven aan de conclusies in het Kabinetsstandpunt. Aan de hand van evaluaties van de problematiek bij Rijkswaterstaat en de waterschappen is een omschrijving gemaakt van categorieën van kleine en kortdurende lozingen waarvoor voorzieningen moeten worden getroffen. Omdat het maken van een algemene definitie ondoenlijk bleek, is dit uitgemond in een lijst van 6 categorieën, die samen meer dan 80% van de kleine lozingen omvatten.