CIW 1 1999-12 Financiering van het zuiveringsbeheer

Voor u ligt het rapport Financiering Zuiveringsbeheer van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Het rapport is een bouwsteen in de discussie rond de financiering van het waterbeheer. Deze discussie is ingezet met (de start van) het onderzoek Financiering Waterbeheer 21e Eeuw door de Commissie Onderzoek Financiering (‘Commissie Togtema’).
Het voorliggende rapport is ‘haasje over’ met het rapport van de Commissie Togtema tot stand gekomen.

In haar tussenrapportage kwam die commissie met het voorstel voor splitsing van de financiering in zuiveringsbeheer en watersysteem. Werkgroep III van CIW heeft hier op in gespeeld door voor haar onderzoek de financiering van alleen het zuiveringsbeheer als uitgangspunt te nemen. De huidige Wvo-heffing is gericht op de financiering van het zuiveringsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Uit het onderzoek kwam naar voren dat regenwater afgevoerd naar de zuivering een belangrijk deel (ca. 30%) van de kosten
van het zuiveringsbeheer veroorzaakt. Dit gegeven is vervolgens weer door de Commissie Togtema meegenomen in haar eindrapportage.