CIW 1 1998-08 RiBOHeP

Dit rapport geeft een eenduidige richtlijn voor het bepalen van de onderzoeksfrequentie voor heffingparameters. Daarnaast is er een ondersteunende windows-applicatie beschikbaar RiBOHeP applicatie.

De vervuilingswaarde van een afvalwaterstroom kan worden vastgesteld aan de hand van debietmeting, bemonstering en analysering van het afvalwater. Een dergelijk onderzoek kan worden samengevat in het begrip ‘meting van de vervuilingswaarde’. Waar in dit rapport wordt gesproken over meting, wordt het totale onderzoek bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De wijze waarop de meting van de vervuilingswaarde dient te geschieden ligt vast in voorschriften voor debietmeting, bemonstering, analysering en berekening.

Bij toepassing van de model-heffingsverordening 1972 kon in veel gevallen worden volstaan met meting gedurende een beperkt aantal etmalen. Het criterium hiervoor en hoe vaak dergelijke metingen herhaald moesten worden om tot vaststelling van de hoogte van de verontreinigingsheffing te komen was niet voorgeschreven. Door de waterkwaliteitbeheerders werden echter verschillende regels gehanteerd, die onderling afwijkend waren. Deze regels waren gebaseerd op oude heffingsverordeningen, waarbij
aan de heffingplichtige goedkeuring werd verleend voor de wijze van meting alsmede voor de tijdsduur waarover deze diende te geschieden.