CIW 2 2001-06 Waterkansenkaarten

Voor u ligt het rapport Waterkansenkaarten. Het is een verkenning van inhoudelijke aspecten in relatie tot de positie van deze kaarten in ruimtelijke planvorming.

Waterkansenkaarten worden met name door de waterschappen ontwikkeld, vaak in goede samenwerking met de provincie (als verantwoordelijke voor het grondwaterbeheer). De waterschappen beogen daarmee in een vroeg stadium een waterhuishoudkundige inbreng te leveren in het proces dat leidt tot ruimtelijke keuzes voor alle mogelijke functies. In veel gevallen betreft het streekplannen en (intergemeentelijke) structuurplannen.