CIW 2 2001-04 Doelstellingen voor het waterbeheer

Voor u ligt het rapport "Doelstellingen voor het waterbeheer". In dit rapport wordt aandacht gevraagd voor het grote belang van eenduidige, toetsbare en consistente doelstellingen voor het waterbeheer in de relevante beleids- en beheersplannen.

Afstemming is in de eerste plaats nodig in de lijn van de planvorming binnen het waterbeheer, dus bij de vertaling van beleidsplannen naar beheersplannen voor de waterhuishouding. Recent wordt ook meer en meer van belang de afstemming tussen het waterbeleid en andere beleidsterreinen zoals milieu en ruimte. De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water met zijn stroomgebiedsbenadering zal dit belang alleen nog maar groter maken. De CIW heeft daarom gemeend een handreiking te moeten maken voor de bij het waterbeleid en het waterbeheer betrokken overheden. Het is de bedoeling dat deze handreiking gebruikt wordt bij het opstellen van nieuwe waterplannen, ruimtelijke plannen en omgevingsplannen. De handreiking laat ruimte voor regio-specifieke verbijzonderingen indien die noodzakelijk zijn.