CIW 2 1999-01 Kleine grondwateronttrekkingen

De Commissie Integraal Waterbeheer adviseert de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de kleine, particuliere grondwaterwinningen te beperken en regels op te stellen voor het boren van grondwaterputten. Dit, omdat de toename van kleine grondwaterwinningen in sommige gebieden tot een achteruitgang van natuurgebieden en tot een verslechtering van de grondwaterkwaliteit kan leiden.

De bewindslieden hebben hierover advies gevraagd, omdat het vermoeden bestaat dat steeds meer particulieren zelf grondwater winnen. Deze trend zou versterkt worden, omdat de prijs van leidingwater de laatste jaren is gestegen, onder meer door de invoering van een grondwaterbelasting in de Wet belastingen op milieugrondslag. De Commissie Integraal Waterbeheer stelt dat er de laatste jaren inderdaad sprake is van een toename van kleine particuliere winningen. De milieugevolgen van de kleine grondwaterwinningen zijn op landelijke schaal gering, maar op lokale schaal kan dat anders liggen, zeker als er veel winningen bij komen. De Commissie Integraal Waterbeheer vindt de toename van kleine grondwaterwinningen ongewenst, omdat plaatselijk de verdroging van natuurgebieden wordt versterkt en omdat door onzorgvuldige boringen in grondlagen het diepe grondwater vervuild kan raken.