CIW 3 2002-07 Impulsen voor water

Voor u ligt het rapport "Impulsen voor water". In 1999 is de werkgroep water in de stad ingesteld vanuit de behoefte aan een gezamenlijke visie op de samenhang in het stedelijk waterbeheer. Alle betrokken partijen (VNG, IPO, Unie van waterschappen, ministeries van V&W en VROM en de VEWIN) hebben geparticipeerd in zowel de werkgroep als de bestuurlijke klankbordgroep die vanuit de CIW ingesteld is. De werkgroep is begonnen met een inventarisatie van lopende initiatieven in de waterketen. Toetsing van die initiatieven heeft geleid tot de constatering dat er nog verscheidene kansen zijn voor versterking van de samenhang in het stedelijk waterbeheer. Dit kan leiden tot verbetering van zowel milieuprestatie als bedrijfsmatige uitvoering. Om deze kansen te benutten zijn impulsen nodig. De werkgroep doet daarvoor aanbevelingen. Sommigen daarvan hebben betrekking op algemene zaken als communicatie, afstemming van activiteiten en plannen, en financiële instrumenten. Daarnaast zijn er aanbevelingen t.a.v. afvoer van neerslag in stedelijk gebied, grondwateroverlast, afstemming van riolering en zuivering en optimalisatie van afvalwaterzuivering en hergebruik.