CIW 4 2005-06 Screening bedrijfstakrapporten

In de afgelopen 25 jaar zijn onder de vlag van de Commissie Integraal Waterbeheer meer dan 80 (bedrijfstak)rapporten uitgebracht (zie bijlage 2. Uit ervaring en onderzoek is bekend dat CIW-rapporten over het algemeen brede waardering genieten. CIW-rapporten hebben door de samenwerking tussen het bevoegd gezag dat is belast met de beleidsuitvoering, de milieubeweging en de industrie een breed draagvlak bij alle betrokken partijen. Ook hebben de rapporten in beroepsprocedures bij de Raad van State een zekere beleidsmatige status, waaraan bij geschillen getoetst wordt. Om deze waarde van de rapporten ook op langere termijn veilig te stellen, is het noodzakelijk dat de inhoud van de rapporten actueel is en blijft. De rapporten dienen dan ook op toegevoegde waarde en actualiteit te worden getoetst en zonodig te worden herzien.