CIW 4 2004-05 Integrale lozingsvarianten bij bodemsaneringen

Bij bodemsaneringen komt naast vervuilde grond vaak verontreinigd grondwater vrij. Dit grondwater kan worden geloosd in de bodem (infiltratie), op het oppervlaktewater of op de riolering. Om de optimale keuze te maken, op basis van kosten en milieuverdienste, is in april 2002 de CIW-handreiking "Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen" uitgebracht. Dit is een herziening van de CUWVO rapportage "Afvalwaterproblematiek bodemsaneringen" uit 1989. De handreiking is door de hoeveelheid informatie zeer geschikt als naslagwerk c.q. achtergrond document, maar is daardoor tevens minder toegankelijk. Daarom is besloten een korte hand-out (dit Informatieblad) op te stellen voor de dagelijkse praktijk van Wvovergunningverleners, het bevoegd gezag Wet milieubeheer, de binnen de Wet bodembescherming bevoegde overheden, adviseurs en saneerders.