CIW 4 2002-09 Landelijke rapportage waterbodemkwaliteit 1992

In voorliggende notitie worden de resultaten van de CUWVO inventarisatie waterbodemkwaliteit 1992 beschreven. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van waterbodemgegevens van de waterkwaliteitsbeheerders tot en met 1992. Deze rapportage vormt het vervolg op de eerder verschenen rapportages ’de waterbodemkwaliteit van Nederland’ (december 1990) en ’de waterbodemkwaliteit van Nederland. 11’ (mei 1993), die beide onder auspiciën van CUWVO werkgroep V zijn uitgebracht. De twee laatstgenoemde rapporten bevatten een beschrijving van de waterbodemkwaliteit op basis van gegevens tot en met resp. 1989 en 1991. Omdat het kwaliteitsbeeld over de periode 1990 t/m 1992 nauwelijks bleek te zijn veranderd, is door de CUWVO werkgroep V besloten de resultaten van de inventarisatie op te nemen in een rapportage van beperkte omvang met een globale beschrijving op hoofdlijnen. Verder is besloten, dat een uitgebreide rapportage plaatsvindt, wanneer daartoe beleidsmatig aanleiding bestaat of als significante veranderingen worden geconstateerd.