CIW 4 2002-06 Gedifferentieerde normstelling

Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is de aandacht voor de ecologische toestand van wateren sterk toegenomen. In de hier gepresenteerde methodiek wordt eveneens de ecologie centraal gesteld; de ecologische toestand vormt het uitgangspunt voor het afleiden van gedifferentieerde normen voor nutriënten. Eerste stap hierbij is het nagaan of differentiatie van normen nodig is; de Goede Ecologische Toestand dan wel het Goed Ecologisch Potentieel is hiervoor het afwegingskader.