CIW 4 2002-04 Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen

Bij bodemsaneringen komt naast vervuilde grond vaak verontreinigd grondwater vrij. Meestal wordt dit afgevoerd door lozing op riolering of oppervlaktewater. Voor beide lozingsvarianten is als regel een Wvo-vergunning vereist. Dit rapport ondersteunt saneerders én bevoegde overheden bij de keuze van de meest geschikte lozingsvariant en geeft een handreiking voor de beoordeling van Wvo-vergunningaanvragen.