CIW 4 2002-04 Format gebiedsgerichte rapportages

De directe aanleiding voor de gebiedsgerichte rapportages was de motie Augusteijn-Esser. In juni 1999 is bij de behandeling van de vierde Nota waterhuishouding (NW4) in de Tweede Kamer de volgende motie aangenomen van de kamerleden Augusteijn-Esser, Van der Steenhoven en Herrebrugh: "De kamer gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vierde Nota waterhuishouding een andere systematiek voor de normstelling van de waterkwaliteitswaarden voorstelt; voots overwegendem, dat hierbij geen tussendoelen worden geteld voor het tijdpad en de streefwaarden; verzoekt de regering in een vervolgnotitie deze tussendoelen nader aan te geven en daarover met de kamer te overleggen, en gaat over tot de orde van de dag."

De regering heeft hierover een stndpunt ingenomen dat is verwoord in de notitie: 'Tussendoelen waterkwaliteit'. Letterlijke tussendoelen worden niet zinvol geacht, maar wel worden in de notitie twee voorstellen uitgewerkt ter versterking van het instrumentarium om de steefwaarden uit NW4 te bereiken. Ten eerste zijn dit gebiedsgerichte rapportages en ten tweede een nieuwe op bio-assays gebaseerde parameter.