CIW 4 2002-04 Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002

De ‘Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002’ is inmiddels de vierde in een reeks van tweejaarlijkse rapportages van de Commissie Integraal Waterbeheer. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek van waterbeheerders naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in de jaren 1999 en 2000. Met het onderzoek is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse oppervlaktewateren en eventuele trends of ontwikkelingen in de gemeten concentraties van bestrijdingsmiddelen zichtbaar te maken.