CIW 4 2001-10 Evaluatie peilbesluiten

In het onderzoek komen vele aspecten van het peilbesluit en het streefpeilenplan aan de orde. Een van de belangrijkste knelpunten betreft de zorgvuldige afweging van belangen en de vertaling daarvan
in concrete peilbesluiten. Voor dit knelpunt kunnen twee oplossingsrichtingen worden onderscheiden: een ‘sober’ gebruik - met het peilbesluit als juridisch beheersinstrument - en een ‘opgerekt’ peilbesluit,
waarbij het kenmerken krijgt van een meer flexibel beleidsinstrument.