CIW 4 2000-07 Bestrijdingsmiddelenrapportage 2000

De rapportage bestaat uit een inventarisatie van onderzoek van waterbeheerders naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in de jaren 1997/1998. AI eerder zijn CIW-rapportages verschenen over de jaren 1992/1993 en 1994/1996. Met het onderzoek is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse oppervlaktewateren en eventuele trends of ontwikkelingen in de gemeten concentraties van bestrijdingsmiddelen zichtbaar te maken.