CIW 4 2000-05 Beoordeling stoffen en preparaten

Het beoordelen van de schadelijkheid van stoffen en preparaten voor het aquatisch milieu is een belangrijk element voor de uitvoering van het Nederlandse emissiebeleid. In het voorliggende rapport wordt een algemene beoordelingsmethodiek beschreven die stoffen op grond van eigenschappen indeelt in categorieën. Aan deze categorieën is overeenkomstig het Nederlandse emissiebeleid een mate van saneringsinspanning gekoppeld (but/bbt). De methodiek sluit aan bij (inter)nationale regelgeving op het gebied van indelen van stoffen en geeft hier ook invulling aan. De methodiek harmoniseert en operationaliseert derhalve het indelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid. Dit is van belang voor zowel het bevoegd gezag voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
de Wet milieubeheer als het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven krijgt door deze methodiek namelijk beter inzicht in de milieubezwaarlijkheid van de stoffen en preparaten die worden geproduceerd en gebruikt. Dit inzicht is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld op grond van bedrijfsinterne milieuzorg of milieucertificering.

Dit document was tot 1-7-2016 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.