CIW 4 1999-05 Handboek Wvo-vergunningverlening

Voor u ligt het Handboek 'Wvo-vergunningverlening' van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Het betreft de herziene versie van het handboek dat in oktober 1995 is verschenen. Sindsdien hebben zich zoveel nationale en internationale beleidsontwi kkelingen op het terrein van emissies voorgedaan dat de CIW het initiatief heeft genomen voor een actualisatie van het handboek. In dit handboek is de stand van zaken per medio 1999 weergegeven.

Het doel van het handboek is om algemene onderwerpen op het terrein van de uitvoering van de WVO op een rij te zetten en toe te lichten. Deze onderwerpen hoeven in de bedrijfstakstudies van de CIW dan niet meer aan de orde te worden gesteld. In de praktijk is gebleken dat het handboek niet alleen door waterkwaliteitsbeheerders wordt gebruikt, maar ook door andere overheden (rijk, provincies en gemeenten), bedrijven en milieuorganisaties. Dit onderstreept de behoefte aan dit handboek.

In de Regeringsbeslissing vierde Nota waterhuishouding wordt voor een beschrijving van het emissiebeleid expliciet naar het handboek verwezen. In het handboek nemen het emissiebeleid als zodanig en de plaats van dit beleid in het algemene milieubeleid dan ook een prominente plaats in.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.