CIW 4 1999-03 Voortgangsrapportage 1999 actieprogramma diffuse bronnen

Vanaf de jaren zestig heeft de aanpak van waterverontreiniging zich vooral gericht op lozingen uit zogenaamde puntbronnen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke kwaliteitverbetering van vele wateren. Een belangrijke oorzaak van het stagneren blijkt de emissie van verontreinigingen uit zogenaamde diffuse bronnen te zijn. De afgelopen jaren is de aanpak van diffuse bronnen van verontreiniging dan ook echt op gang gekomen.