CIW 4 1999-01 Individuele behandeling van afvalwater iba systemen

Voor u ligt het CIW/CUWVO-rapport "IBA-systemen". Het rapport bevat aanbevelingen voor waterkwaliteitsbeheerders, maar ook voor gemeenten en provincies voor de aanpak van ongerioleerde lozingen van huishoudelijke aard.

Voor het grootste deel van de lozingen van huishoudelijke aard zijn algemene regels neergelegd in het Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater en het Lozingenbesluit bodembescherming. Op grond van deze algemene regels mag huishoudelijk afvalwater geloosd worden met behulp van een voorziening voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA-systeem). Het rapport geeft een beschrijving van de problematiek van ongerioleerde lozingen van huishoudelijke aard. Voorzien is in een overzicht van IBA-systemen en hun prestaties. Verder zijn theoretische organisatiemodellen voor het plaatsen, beheren en onderhouden van IBA-systemen opgenomen.

De kern van het rapport vormen de lozingseisen voor lozingen van huishoudelijke aard met behulp van IBA-systemen. Het rapport bevat een klasse-indeling voor IBA-systemen met daaraan verbonden emissieeisen. Deze klasse-indeling en daaraan verbonden emissie-eisen zijn gelijk voor lozingen op de bodem en op het oppervlaktewater. Op grond van de klasse-indeling en de emissie-eisen heeft het Kwia een attesteringsprotocol voor IBA-systemen ontworpen. Het is de bedoeling dat in de toekomst vooral gecertificeerde IBA-systemen worden toegepast. De lozer die een gecertificeerd IBA-systeem toepast krijgt geen bemonsteringsverpichting opgelegd.