CIW 4 1999-01 Bestrijdingsmiddelenrapportage 1999

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat waterkwaliteitsbeheerders hebben verricht naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in 1994, 1995 en 1996. De meetgegevens voor de periode 1994 - 1996 zijn samen met eerder bijeengebrachte meetcijfers uit 1992 en 1993 volgens de zogenaamde CUWVO-toetsmethodiek getoetst. Hierbij is getoetst aan de maximaal toelaatbare risiconiveaus (MTR’s) uit het Regeringsvoornemen van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) of aan ad hoc MTR’s. Verder is achtergrondinformatie verzameld over de toegepaste analysemethoden bij het bestrijdingsmiddelenonderzoek in 1994, 1995 en 1996.